Oxwich to Horton - Photo Tour
< White rock
Smooth white limestone, The Cove
>


Keywords: rock formations, coastline, beaches, Oxwich to Horton, coastline, Gower Peninsula, Swansea