Photographs of Viburnum Lantana
< Greenish-white flowers
Greenish-white flowers - wayfaring-tree (viburnum lantana), Avon Gorge, Bristol
>


Keywords: plants, adoxaceae, wildflowers, white flowers, Adoxaceae, Wildflowers, Viburnum Lantana