Photographs of Capsella Bursa-pastoris
< White flowers
White flowers; shepherd's purse (capsella bursa-pastoris), Middleton Down, Wiltshire
>


Keywords: brassicaceae, plants, white flowers, wildflowers, Brassicaceae, Wildflowers, Capsella Bursa-pastoris