Photographs of Saxifraga Tridactylites
< Glandular leaves and stem
Glandular leaves and stem of saxifraga tridactylites (rue-leaved saxifrage), St Vincents Rocks, Avon Gorge, Bristol
>


Keywords: plants, saxifragaceae, white flowers, wildflowers, Saxifragaceae, Wildflowers, Saxifraga Tridactylites