Photographs of Viola Odorata
< Hairy stem
Hairy stem of viola odorata, sweet violet, White Rocks Nature Reserve, Herefordshire
>


Keywords: plants, wildflowers, white flowers, Violaceae, Wildflowers, Viola Odorata