Avon Gorge - Photo Tour
< Wild strawberry
Wild strawberry, fragaria vesca
>


Keywords: white flowers, plants, wildflowers, Avon Gorge, Bristol