Avon Gorge - Photo Tour
< Smooth sow thistle
Smooth sow thistle, sonchus oleraceus
>


Keywords: yellow flowers, plants, wildflowers, Avon Gorge, Bristol