Muchelney Abbey - Photo Tour
< Stone angel
Stone angel, in the great chamber
>


Keywords: Muchelney Abbey, abbeys, Somerset