Photographs of Teucrium Scorodonia
< Young plants
Young plants - wood sage (teucrium scorodonia), Port Eynon, Swansea
>


Keywords: white flowers, wildflowers, lamiaceae, plants , Lamiaceae, Wildflowers, Teucrium Scorodonia