Okehampton Castle - Photo Tour
< Wall of the great hall
Southeast wall of the great hall
>


Keywords: ruins, castles, Okehampton Castle, English Heritage, Devon