Teign Gorge - Photo Tour
< Piddledown Common
Path through heather and gorse, below Piddledown Common
>


Keywords: gorges, valleys, paths, Teign Gorge, Dartmoor National Park, Devon