Painswick Beacon - Photo Tour
< Common twayblade - stems
Group of young stems of common twayblade, neottia ovata
>


Keywords: green flowers, plants, wildflowers, orchids, Painswick Beacon, Cotswolds, Gloucestershire