Teign Gorge - Photo Tour
< Lumpy bracket
Lumpy bracket, trametes gibbosa
>


Keywords: fungi, plants, Teign Gorge, Dartmoor National Park, Devon